CREATE ACCOUNT

Notka Prawna

Przedstawione treści to prywatne opinie autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy tzn. treść nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Opracowania pisemne sporządzane w ramach serwisu Infoinwestor.pl zawierają wyraźne ostrzeżenie, ze nie są Rekomendacja ogólną (rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego).

Opracowanie jest kierowane wyłącznie do uczestników serwisu INFOINWESTOR.PL, nie może być kopiowane i przekazywane osobom trzecim. Opracowania sporządzane w ramach serwisu Infoinwestor.pl zarówno pisemne jak i wygłaszane ustnie przedstawiają wyłącznie wiedzę oraz poglądy autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta.

Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością, kompletnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autora za wiarygodne. Autor nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.

Opracowanie nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego użytkownika serwisu INFOINWESTOR.PL. Autor publikowanych opracowań nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie Opracowań, w tym w  szczególności komentarzy pisemnych, video oraz ustnych ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Handel akcjami, opcjami, walutami oraz Foreign Exchange oferuje wysokie potencjalne zyski, ale niesie ze sobą także wysokie potencjalne ryzyko. Z tego powodu nie jest właściwe dla wszystkich inwestorów. Dotychczasowe wyniki, przykłady i cytowane osiągnięcia nie stanowią obietnicy, ani gwarancji przyszłych wyników. Konkretne, indywidualne wyniki mogą być inne i nie można ich zagwarantować.

Nazwy jakichkolwiek firm brokerskich, giełdowych, instytucji finansowych, firm doradztwa finansowego,  bukmacherskich, czy stron internetowych związanych z finansami zostały wymienione w opracowaniach wyłącznie przykładowo. Decyzja o tym, z usług której firmy skorzystać, lub czy w ogóle z nich korzystać jest indywidualną sprawą każdego uczestnika szkolenia.

Informacje o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty są udostępniane przez ich emitentów w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te przekazywane są przez Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz specjalistyczne serwisy informacyjne.

Ponadto, inwestycja w kontrakty terminowe wiąże się z koniecznością wniesienia depozytów zabezpieczających stanowiących jedynie ułamkową część wielkości całego zobowiązania wynikającego ze standardu tego typu instrumentu finansowego (dźwignia finansowa), co skutkuje zwielokrotnieniem ryzyka inwestycyjnego w przypadku gwałtownych i znaczących zmian kursu instrumentu pochodnego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie. Serwis INFOINWESTOR.PL mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne opracowania, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Wiąże się to z przyjęciem różnych założeń, punktów widzenia oraz metod analitycznych. Serwis INFOINWESTOR.PL nie jest obowiązany do zapewnienia, iż takie opracowania będą podawane do wiadomości uczestników Serwisu.

Korzystając z opracowań serwisu Infoinwestor.pl potwierdzam, że przeczytałem i zrozumiałem powyższe stwierdzenia, jestem świadomy ryzyka związanego z handlem akcjami na rynku giełdowym i jestem gotów zaakceptować to ryzyko przed rozpoczęciem inwestowania w akcje lub opcje, Forex, spreadbetting czy CFD.

Opracowanie to jest chronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego opracowania bez zgody serwisu INFOINWESTOR.PL

TOP