CREATE ACCOUNT

Regulamin programu partnerskiego serwisu Infoinwestor.pl

 I .INFORMACJE WSTĘPNE

 1.  Organizatorem oraz koordynatorem programu partnerskiego serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.infoinwestor.pl  (zwanym dalej Programem) jest firma Infoinwestor sp. z o.o.  (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą w Krakowie ul. Do Wilgi 22/54 30-419,  zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000323608, posiadającą numer NIP 6792997560 . Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora i tak dalej będzie nazywany w Regulaminie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a osobami kandydującymi do zostania Partnerem oraz osobami, które już Partnerami zostały, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 3. Każdy Partner zakładający konto w Programie wyraża zgodę na założenie konta partnerskiego i zgadza się z jego Regulaminem. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień rzeczonych regulacji, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.
 4. Udział w Programie jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zarejestrowanych w Programie. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w Serwisie.

II.NABYCIE STATUSU PARTNERA

 1.  Status partnera otrzymują wszyscy zarejestrowani użytkownicy Serwisu
 2. Rejestracja następuje w momencie zamówienia dowolnego produktu w Serwisie lub zarejestrowanie się na stronie serwisu.
 3. Każdy Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów handlowych Organizatora.
 5. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.
 6. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej – oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

 III. ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA

 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie, poprzez bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów w Serwisie.
 2. Podstawowym wymogiem dołączenia do Programu jest nabycie biletu na stronie Serwisu.
 3. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta Serwisu, za osobę poleconą przez danego Partnera, jest to, aby taka osoba weszła do Serwisu w wyniku aktywowania specjalnego hiperłącza (linku) udostępnionego Partnerowi, co pozwoli na przypisanie w bazie Serwisu danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie na zasadach określonych poniżej.
 4. Hiperłącze partnerskie może być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom Serwisu w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania zasad współżycia społecznego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Hiperłącze może być również umiejscawiane w banerach reklamowych i innych formach reklam zamieszczanych przez Partnerów na stronach i serwisach WWW, co do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam banerów reklamowych oraz Organizator nie sprzeciwi się zamieszczeniu banera na konkretnych stronach lub serwisach WWW, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów Organizator uzna, iż nie nadają się one do zamieszczenia tam banera reklamującego Serwis lub jego produkty. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Organizatora Partner obowiązany jest usunąć hiperłącze niezwłocznie, aczkolwiek w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od otrzymania sprzeciwu, Organizator w szczególności nie wyraża zgody na umieszczanie Hipoerłącza, bądź jakichkolwiek informacji go dotyczących na stronach i serwisach WWW o tematyce promującej nienawiść, picie alkoholu, używanie produktów tytoniowych, zażywanie narkotyków, zawierających groźby lub pornografię, nawołujących do przemocy, a także zawierających nagość, bądź przemoc wobec zwierząt i ludzi.
 6. Przekierowanie na strony Serwisu powinno być potwierdzone świadomym i zamierzonym kliknięciem, lub czynnością wykonaną przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.
 7. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do Serwisu poprzez link Partnera jest zapisanie pliku ‚cookie’ w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację danego klienta i jego wizyt w Serwisie jako dokonanych z polecenia konkretnego Partnera. ‚Cookie’ może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie – w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik ‚cookie’). Pliki Cookie zachowują ważność przez 30 dni od pierwszego kliknięcia w link partnerski lub do czasu usunięcia plików Cookie przez Klienta.
 8. Partnerowi naliczana jest prowizja wtedy, gdy w chwili składania zamówienia w systemie informatycznym danego klienta zapisane jest ‚cookie’ tego Partnera.
 9. Prowizja jest naliczana Partnerowi który jako ostatni widnieje w plikach cookies Klienta.
 10. Prowizje naliczane są wyłącznie wtedy, kiedy w systemie informatycznym Klienta zapisane są pliki Cookie.
 11. Prowizja jest naliczana tylko z pojedyńczego produktu, które widnieją w sklepie.
 12. Prowizja nie jest naliczana ze sprzedaży produktów abonamentowych takich jak Analizy i Raporty.
 13. Prowizja wynosi 20% za 1 produkt.
 14. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób wchodzących do Serwisu w wyniku działań Partnerów, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików ‚cookies’ w tych systemach informatycznych, posługiwanie się informacjami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały przypisane w bazie Serwisu i inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu działań lub podmiotów, od których zależne jest przyznawanie Parterom korzyści w Programie.
 15. Prowizja Partnera może zostać wycofana, w przypadku gdy zdobyty przez Partnera Klient skorzysta z gwarancji i zażąda zwrotu pieniędzy za produkt do 14 dni od zamówienia produktu. W żadnym wypadku nie może doprowadzić to do obciążenia Partnera jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.
 16. Prowizje są przyznawane ręcznie przez Organizatora w panelu administracyjnym. Prowizja przyznawana jest w terminie 30 dni od daty dokonania transakcji. Wskazana w panelu administracyjnym prowizja jest kwotą brutto.
 17. Po przyznaniu  prowizji przez Organizatora Partner celem wypłaty należnej mu kwoty prowizji obowiązany jest przesłać w formie pisemnej na adres ul. Do Wilgi 22/54,
  30-419 Kraków” wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury lub rachunku, wraz ze wskazaniem należnej mu kwoty prowizji, oraz tytułem  Program Partnerski i swoimi danymi logowania do systemu.    

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA

 1.  Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu, lub jego jakiegokolwiek naruszenia, jak i decyzji Organizatora zapadłych na podstawie Regulaminu.
 2. Jednostronne zakończenie współpracy z Partnerem z przyczyn przez niego zawinionych, zawsze powoduje anulowanie korzyści przyznanych w wyniku udziału w Programie, w tym również traci on prawo do domagania się wypłaty jakichkolwiek środków pieniężnych.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora w okresie późniejszym niż naliczono prowizję, iż Partner działał dla zdobywania punktów w sposób nieuczciwy, sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, zarówno polskim jak i międzynarodowym mogącym mieć zastosowanie w konkretnym przypadku, Organizator uprawniony jest do natychmiastowego anulowania wszelkich przyznanych takiemu Partnerowi korzyści.
 4. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn.
 5. W przypadku zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem, zobowiązany jest on do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości będących podstawą zawieszenia lub usunięcia hiperłączy oraz wszystkich graficznych i tekstowych elementów promocyjnych ze stron, na których Partner je zamieścił, pod rygorem odpowiedzialność odszkodowawczej, jak i odmowy wydania korzyści uzyskanych z tytułu udziału w Programie.
 6. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 7. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami w danym przypadku.
 8. Zmiana Regulaminu może być dokonywana przez Organizatora w sposób przewidziany dla zmian „Regulaminu”
TOP