CREATE ACCOUNT

Regulamin serwisu Infoinwestor.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

INFOINWESTOR.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Infoinwestor.pl („Serwis”), w tym w szczególności prawa i obowiązki związane z zakupem Usług zaprezentowanych na stronie Serwisu oraz zasady i warunki sprzedaży Towarów zaprezentowanych na stronie Serwisu.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Infoinwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Do Wilgi 22/54, 30-419, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000323608, REGON: 120853385, NIP: 6792997560, adres poczty elektronicznej: administrator@infoinwestor.pl („Administrator”).
 3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania stron WWW oraz wyświetlania treści multimedialnych, akceptującym pliki typu cookies. W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji i aktywacji Konta w Serwisie wymagane jest także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 4. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

§ 2 Definicje

W Regulaminie zostały użyte następujące definicje:

  1. Serwis - portal internetowy Infoinwestor.pl,
  2. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem,
  3. Administrator - Infoinwestor Sp. z o.o., podmiot zarządzający i prowadzący Serwis,
  4. Klient – każda osoba, która korzysta z Serwisu,
  5. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne Konto w Serwisie,
  6. Login - indywidualna nazwa Użytkownika, na podstawie której jest on identyfikowany w Serwisie,
  7. Konto - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług,
  8. Forum - grupy dyskusyjne, które służą do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach,
  9. Netykieta - zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie,
  10. Usługi – usługi  oferowane za pośrednictwem Serwisu,
  11. Towary – produkty, na które można złożyć zamówienie w Serwisie, których właściwości są uwidocznione na stronie Serwisu podczas składania przez Klienta zamówienia,
  12. Koszyk – element Serwisu, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: zamawiane Towary, adres dostawy, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia,
  13. Polityka prywatności - zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie,
  14. Newsletter – informacja handlowa dotycząca Administratora, w tym w szczególności dotycząca Usług, nowości, promocji itp.

§ 3 Rejestracja oraz uczestnictwo w Serwisie

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Osobami upoważnionymi do korzystania z Usług oferowanych w Serwisie są wyłącznie Użytkownicy - Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Rejestracja i aktywacja Konta przebiega za pośrednictwem stron Serwisu oraz adresu poczty elektronicznej Użytkownika. Rejestracja Konta polega na poprawnym wypełnieniu formularza, w którym niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • adres.
 5. Aktywacji Konta Użytkownik dokonuje poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 6. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po zakończeniu procedury rejestracji Użytkownik loguje się na Konto używając Loginu oraz ustalonego przez Użytkownika podczas procedury rejestracji w Serwisie hasła.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do podania w trakcie procesu rejestracji prawdziwych i aktualnych danych wskazanych w ust. 4 powyżej.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Konta w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta, Loginu lub hasła osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Konta, Loginu lub hasła osobom trzecim.
 9. Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników.
 10. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z Usług Serwisu w każdym czasie, co skutkuje usunięciem jego Konta z Serwisu. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia Konta z Serwisu np. pisemnie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@infoinwestor.pl.
 11. Administrator  jest uprawniony do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika i wskazaniu przyczyny, w przypadku gdy:
  • Użytkownik korzystał z Usług lub Konta w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  • Użytkownik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub w trakcie korzystania z Usług wprowadził nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane, jeśli skutkiem podania nieprawidłowych danych były lub są istotne trudności w świadczeniu Usług lub niemożność świadczenia Usług;
  • Użytkownik podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia Usług;
  • Użytkownik działał na szkodę Administratora.

§ 4 Forum

 1. Dostęp do Forum posiadają wszyscy Użytkownicy, którzy posiadają aktywne Konto i zalogują się do Serwisu.
 2. Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 4. Administrator ma prawo do usunięcia komentarzy sprzecznych z Regulaminem, przepisami prawa, ideą Serwisu, normami obyczajowymi, działających na szkodę Administratora, merytorycznie bezprzedmiotowych, wulgarnych, naruszających dobra osobiste innych Użytkowników (netykieta).
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Forum do celów komercyjnych.
 6. Użytkownik korzystając z Forum powinien powstrzymać się od podawania danych osobowych, a zwłaszcza adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, loginów komunikatorów internetowych, itd.

§ 5 Usługi płatne

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z płatnych Usług zaprezentowanych na stronie Serwisu. Szczegółowy opis płatnych Usług oraz wysokość opłat reguluje załącznik "Warunki związane z płatną częścią Serwisu".
 2. Dostęp do części płatnej Serwisu następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia na Usługę i wniesieniu opłaty.
 3. Dokonywanie zamówień na Usługi w Serwisie jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Dokonując zamówienia na Usługę w Serwisie, Użytkownik składa Administratorowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
 5. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą otrzymania przez Administratora płatności opłaty z tytułu świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika.
 6. Użytkownik otrzyma dostęp do zmówionych Usług, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Administratora dokonanej przez Użytkownika płatności, zgodnie z punktem 5 powyżej.
 7. Administrator potwierdza Użytkownikowi zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Administratora dokonanej przez Użytkownika płatności, zgodnie z punktem 5 powyżej.
 8. Ceny Usług dostępne w Serwisie w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia są wiążące dla Użytkownika i Administratora.
 9. Opłatę z wybraną Usługę wnosi się za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych udostępnionych na stronie Serwisu Infoinwestor.pl.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay oraz serwisu Przelewy24, PayPal oraz PayU
 11. Faktury za zakupione Usługi Użytkownik może pobrać w swoim Koncie. Na życzenie Administrator wysyła faktury w wersji papierowej za pośrednictwem poczty polskiej. W tym celu prosimy o przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@infoinwestor.pl prośby o wysłanie faktury drogą pocztową.
 12. Faktura stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usług.

§ 6 Zakup Towarów

 1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Serwisu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Składając zamówienie w Serwisie, Klient składa Administratorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Administratora, po weryfikacji przez Administratora dostępności Towarów w magazynie.
 3. Dokonywanie zamówień na Towary w Serwisie jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Klient może złożyć zamówienie w Serwisie poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Serwisu i dodanie ich do Koszyka.
 5. Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 6. Ceny Towarów dostępnych w Serwisie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Administratora. Ceny Towarów dostępnych w Serwisie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 7. Cena Towaru podana na stronie Serwisu nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, miejsca dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 8. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT.
 9. Klient składający zamówienie w Serwisie może zapłacić za Towar za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych udostępnionych na stronie Serwisu Infoinwestor.pl.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay oraz serwisu Przelewy24, PayPal oraz PayU
 11. Administrator potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia.
 12. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie, Administrator informuje o tym fakcie Klienta w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 13. Zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji (odmowa realizacji zamówienia), w przypadku zamieszczenia przez Klienta w formularzu zamówienia niepełnych lub nieprawidłowych danych lub w przypadku gdy formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo. Przed odmową realizacji zamówienia Administrator podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu poprawy błędów lub ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 14. Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: administrator@infoinwestor.pl do momentu wysłania przez Administratora zamówionych Towarów.
 15. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12, ust. 13 lub ust. 14 powyżej, Administrator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu 10 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
 16. Towary zamówione w Serwisie są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 7 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku zamówień na adres dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Towary są dostarczane w terminie do 10 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 17. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Administrator przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
 18. Doręczenie przesyłki Klientowi na wskazany w czasie składania zamówienia adres dostawy może zostać zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
 19. Próba doręczenia przesyłki Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje 2 razy. Po 2 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
 20. Administrator dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, stanowiącymi potwierdzenie zawarcia umowy.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odnośnie zamówionych przez Klienta Usług lub w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może złożyć oświadczenie np. pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@infoinwestor.pl. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z Wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli za wyraźną zgodą Klienta doszło do rozpoczęcia świadczenia przez Administratora zamówionych przez Klienta Usług, stanowiących treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i  po poinformowaniu Klienta przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Administratora na następujący adres: Infoinwestor Sp. z o.o., ul. Do Wilgi 22/54, 30-419 Kraków, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Administratora.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonaną przez niego płatność, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 Reklamacje

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 3. Reklamacja związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Administratora lub związana z niezgodnością Towaru z umową może zostać złożona np. pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Administrator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 5. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu z Administratorem oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
 7. Klient będący konsumentem jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

§ 9 Dane Osobowe

 1. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z Usług oraz zakupem Towarów oferowanych w ramach Serwisu.
 2. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności.
 3. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu korzystania przez Klienta z Usług oraz zakupu Towarów oferowanych w ramach Serwisu, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Dane osobowe Klienta są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i modyfikacji, a także żądania ich usunięcia.
 5. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

§ 10 Newsletter

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła Administrator, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera jest możliwa także poprzez wysłanie żądania mailowo na adres: administrator@infoinwestor.pl

§ 11 Dane Kontaktowe

 1. Administrator będzie kontaktował się z Klientami za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej e-mail lub przy zastosowaniu formy pisemnej.
 2. Klient może się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@infoinwestor.pl;
  • telefonicznie pod numerem: 532182545.
  • za pośrednictwem poczty pod adresem: Infoinwestor Sp. z o.o., ul. Do Wilgi 22/54, 30-419 Kraków.

§ 12 Odpowiedzialność

 1. Opracowania oraz treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Zawarte w Serwisie opracowania i treści nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jako doradztwo inwestycyjne w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.
 3. Administrator nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji.
 4. Decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na stronach Serwisu transakcji, każdy Użytkownik powinien indywidualnie, pomijając informacje publikowane na stronach Serwisu, określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.

§ 13 Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną

  • Administrator informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną niesie ze sobą szczególne zagrożenia związane m.in. z:
 1. możliwością wyłudzenia i nieuprawnionego wykorzystywania danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie;
 2. możliwością instalacji złośliwego oprogramowania w wyniku skorzystania z odnośnika odsyłającego do fałszywej strony w sieci Internet;
 3. możliwością korzystania z informacji pochodzących od osób nieposiadających uprawnień do udzielania informacji danego rodzaju.
  • W przypadku, gdy zamieszczenie treści w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem przepisów prawa, praw autorskich, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji, po otrzymaniu uzasadnionego zawiadomienia o takim naruszeniu, dokonanego przez osobę uprawnioną, Administrator podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.
  • Zawiadomienia o naruszeniu mogą być składane np. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Administratora lub pisemnie.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://infoinwestor.pl/regulamin/
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 3. Administratorowi przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do treści zawartych na stronie Serwisu. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Administratora lub niezgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu jest zabronione.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Administrator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem nie będącym konsumentem, a Administratorem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
 7. Zapisy Regulaminu nie ograniczają dalej idących praw Klienta będącego konsumentem, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy – w przypadku zamówienia usług lub po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku zamówienia towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu, jeżeli za Państwa wyraźną zgodą doszło do rozpoczęcia świadczenia przez Administratora na Państwa rzecz Usług, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i  po poinformowaniu Państwa przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pobierz: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.pdf

 

TOP